• Jesteśmy grupą profesjonalistów, ponieważ od nastu lat wyznajemy zasadę: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,  
  • nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." - Henry Ford.  

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce stosuje się metody stabilizacji nieodpowiednie dla danego rodzaju gruntu. Częstym błędem jest zalecenie w specyfikacjach technicznych stosowania wapna hydratyzowanego zamiast palonego (w Polsce są głównie grunty spoiste, dla których najwłaściwszym spoiwem jest właśnie wapno palone).

STABILIZACJA TARNÓW STRÓŻE

W zależności od rodzaju i charakterystyki gruntu stosujemy poniższe metody: 

  • stabilizacja gruntów spoistych o Ip≥10 wapnem palonym w oparciu o normę PN-S 96011; (zabieg powoduje obniżenie wilgotności naturalnej, zmianę struktury w kierunku gruntu okruchowego, poprawę zagęszczalności i możliwość uzyskania wymaganych modułów odkształcenia EV2.)
  • stabilizacja gruntów niespoistych (lub opcjonalnie mało spoistych o Ip≤10) cementem w oparciu o normę PN-S 96012;(zabieg powoduje trwałe związanie struktury gruntu w kompozyt o wytrzymałości na ściskanie wyrażanej jako wytrzymałość miarodajna od 1,5 do 5,0 MPa, uzyskanie pełnej szczelności podłoża, oraz bardzo wysokich modułów odkształcenia EV2.)
  • ewentualne łączne zastosowanie ww. technologii dla gruntów spoistych (dwa etapy obróbki, tj. stabilizacja wapnem i stabilizacja cementem). W takim przypadku pierwszy etap, czyli stabilizacja wapnem palony służy głównie osuszeniu gruntu (przy reakcji wydzielane są duże ilości ciepła) następnie użycie cementu powoduje uzyskanie bardzo wysokich modułów odkształcenia EV2).

Wyżej wymienione metody należą do najnowocześniejszych sposobów stabilizowania gruntów. Sprawdziły się przy wzmocnieniach podtorzy kolejowych wielu krajach Europy m. in. w Portugalii i Czechach. Przy właściwym przygotowaniu frontu robót, jesteśmy w stanie wykonać prace stabilizacyjne w ilości ca. 2500 m2 dziennie. Przy jednym zestawie maszyn.

Mamy nadzieję, że ten krótki aczkolwiek rzeczowy opis skłoni Państwa do spotkania się z nami , co da nam szansę szerszego i bardziej szczegółowego opisania wyżej stosowanych metod oraz zagadnień związanych ze stabilizacją podtorzy kolejowych. 

Stabilizacja gruntu Warszawa

Stabilizacja gruntu w Warszawie

Mieszanie

Mieszanie

Mieszanie

Po kilku dniach

Profilowanie

Profilowanie

Profilowanie

Profilowanie

Rozsypywanie

Rozsypywanie

Rozsypywanie

Rozsypywanie

Rozsypywanie

Zagęszczanie

Zagęszczanie

Zagęszczanie

Stabilizacja podtorza spoiwami podczas modernizacji linii kolejowej nr 96

Stabilizacja podtorza

 Modernizacja linii 96

Stabilizacja podtorza

Prace przygotowawcze

Stabilizacja podtorza

Wizualna ocena rodzaju gruntu

Stabilizacja podtorza

Odsłonięte podtorze gotowe do prac stabilizacyjnych

Stabilizacja podtorza

Załadunek spoiwa na rozsiewacz spoiw

Stabilizacja podtorza

Praca rozsiewacza na podtorzu

Stabilizacja podtorza

Mieszanie spoiwa z gruntem. Głębokość 35 cm

Stabilizacja podtorza

Wyrównanie i profilowanie podtorza

Stabilizacja podtorza

Zagęszczanie zastabilizowanej warstwy podtorza

Zagęszczanie zastabilizowanej warstwy podtorza

Efekt końcowy uzyskany dzięki stabilizacji

Zagęszczanie zastabilizowanej warstwy podtorza

Odcinek stabilizowany wapnem

Zagęszczanie zastabilizowanej warstwy podtorza

Warstwa ochronna

Ulepszanie i stabilizacja gruntów

Stabilizacja dzisiaj to :

  • Efektywny sposób na wykorzystanie gruntów spoistych przy budowie m.in. dróg, szlaków kolejowych, platform pod lotniska, hale magazynowe i supermarkety
  • Brak konieczności wymiany gruntów spoistych
  • Szybkość prowadzenia prac
  • Duże korzyści ekonomiczne dla inwestorów i wykonawców

Stabilizacja gruntu

Warunki gruntowe często występujące na terenie inwestycji

Stabilizacja gruntu

Autostrada A1 okolice Gliwic

Stabilizacja gruntu

Autostrada A1 - na miejsce dowożony jest grunt spoisty

Stabilizacja gruntu

Autostrada A1 - widok gruntu stosowanego do budowy nasypów

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Pneumatyczny rozładunek zapewnia szybkie napełnienie zbiornika rozsiewaczem

Stabilizacja gruntu

 Autostrada A1 - okolice Gliwic

Stabilizacja gruntu

 Autostrada A1 - okolice Gliwic

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja dzisiaj - super wydajne recyklery

Stabilizacja gruntu

Mieszanie wapna z wilgotnym gruntem za pomocą recyklera

Stabilizacja gruntuStabilizacja gruntuStabilizacja gruntu

 

Recykler - budowa

Stabilizacja gruntu

Autostrada A1 - Wapno palone zmienia strukturę gruntu na quasi-piaskową dającą się łatwo zagęszczać

 

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Autostrada A1 - zagęszczanie gruntu

Stabilizacja gruntu

Równiarka do profilowania podłoża

WARIANTY TECHNOLOGII :

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Sprzęt do "małej" stabilizacji

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Prace przy utwardznie podłoża pod supermarket

Stabilizacja gruntu

Sprzęt do "małej" stabilizacji cd...

 

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Sprzęt do "małej" stabilizacji cd...

Stabilizacja gruntu

Mini-stacja mieszania w miejscu budowy gruntu ze spoiwem

Stabilizacja gruntu

 

 

Do gruntów przesuszonych należy stosować mleczko wapienne

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Wyposażenie do dozowania mleczka wapiennego

Stabilizacja gruntu

Dozowanie mleczka wapiennego

 

Modernizacja Kolei w Portugalii

Opis sytuacji :

Stabilizacja gruntu

Niewielka przestrzeń dostępna do pracy podczas renowacji linii. Bardzo wąskie drogi dojazdowe.
Prace powinny być również prowadzone w trakcie pory deszczowej.

Stabilizacja gruntu

Struktura istniejącego podtorza

Stabilizacja gruntu

Kolejność prac modernizacyjnych. Usunięcie górnej, zanieczyszczonej warstwy podtorza na głębokość 20 cm.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Kolejność prac modernizacyjnych. Rozsiewanie wapna oraz mieszanie spoiwa z gruntem na głębokość 35 cm.

Stabilizacja gruntu 

Zagęszczanie gruntu. Zagęszczanie gruntu przy pomocy walca wibracyjnego dla osiągnięcia nośności min. 60 MPa ( po 8 przejazdach walcem )

Stabilizacja gruntu

Pomiary płytą Vss. Końcowe pomiary jakości zagęszczenia gruntu dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów. Pomiary sekcjami o długości min. 300 m.

Stabilizacja gruntu

Ustabilizowane podłoże przykryto warstwą kamienia. Warstwa kamienia wapiennego o granulacji 0/40mm została zagęszczona do nośności min. 80 MPa

Stabilizacja gruntu

Kolejna warstwa kamienia. Kolejna warstwa kamienia wapiennego o granulacji 0/31,5mm została zagęszczona do nośności min. 120 MPa.

Stabilizacja gruntu

Struktura zmodernizowanego nasypu

Stabilizacja gruntu

Końcowy efekt

Modernizacja kolei w Czechach :

Stabilizacja gruntu

Korytarz kolejowy No. 1 w Czechach

Stabilizacja gruntu

 

 

Podsypka zanieczyszczona przez pył ilasty

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

 

Usuwanie podsypki

Stabilizacja gruntu

Fragment gruntu stabilizowanego wapnem po pięciu latach eksploatacji podtorza

Stabilizacja gruntu

Przekrój próbki przeznaczonej do badań

Stabilizacja gruntu

Wymiana ziarna :
Wymiana ziarna jest podstawowym kryterium oznaczania gruntów mineralnych, gdy wykorzystuje się frakcje do oceny mechanicznego zachowania gruntu.

Wymiana ziarna :   Wymiana ziarna jest podstawowym kryterium oznaczania gruntów mineralnych, gdy wykorzystuje się frakcje do oceny mechanicznego zachowania gruntu.

Plastyczność :
Cecha gruntów spoistych określająca ich podatność na zmianę właściwości mechanicznych przy zmianach wilgotności.

Plastyczność :  Cecha gruntów spoistych określająca ich podatność na zmianę właściwości mechanicznych przy zmianach wilgotności.

Wapno powstaje w procesie wypału ( dysocjacji ) kamienia wapiennego.

Stabilizacja gruntu

Cykl "życia" wapna

Stabilizacja gruntu

Reakcja egzotermiczna

Stabilizacja gruntu

Rekomendacja dla uzyskania wilgotności optymalnej - Wopt

Stabilizacja gruntu

Wymiana jonowa + powstawanie agregatów gruntu ilastego w wyniku flokulacji oraz aglomeracji.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Działanie wapna - pierwsze efekty

Stabilizacja gruntu

 

 

 

 

Oferta Wajakom

 Sammie Coates Womens Jersey